EN


Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, im. W. Trzebiatowskiego we Wrocławiu
uruchamia w latach 2013 – 2015 nową, 2-letnia specjalność w ramach w ramach 4-letnich Studiów Doktoranckich z fizyko-chemii ciała stałego
w czasie, których uczestnicy prowadzą prace naukowe w laboratoriach instytutu oraz uczestniczą w zajęciach dydaktycznych.

Specjalność „Nanotechnologia w procesach przemysłowych” w ramach projektu (nr UDA-POKL.04.03.00-00-016/12-00)
będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka;

Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

„Nanotechnologia w Procesach Przemysłowych”

Nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju, strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki
2-letnia specjalność w ramach 4-letnich Studiów Doktoranckich,
który umożliwia całkowicie odmiennie niż dotychczas wykształcenie specjalistów.

Absolwenci kierunku oprócz podstawowej wiedzy z zakresu:

 • fizyki,
 • chemii,
 • inżynierii materiałowej,
 • projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich

do zastosowań w różnych produktach a także technologii wytwarzania posiądą interdyscyplinarną wiedzę związaną z
nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zjawisk i procesów w nanoskali,
 • nanostruktur,
 • nanomateriałów (w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych) ,
 • urządzeń w nanoskali,
 • stosowanych metod badawczych,
 • procesów i urządzeń stosowanych do produkcji nanomateriałów 

oraz możliwością jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki Świata, Europy i Polski.

Ze względu na posiadany potencjał naukowy będą odpowiednią kadrą do pracy
w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych niemal
wszystkich wzrastających sektorów nowoczesnych technologii związanych między innymi z:

 • elektroniką,
 • optoelektroniką,
 • optyką,
 • fotoniką,
 • medycyną i farmacją,
 • ochroną środowiska,
 • przemysłem samochodowym,
 • lotniczym i kosmicznym,
 • maszynowym,
 • włókienniczym i odzieżowym,
 • kosmetycznym,
 • rolniczym i spożywczym.

Oprócz tego mogą oni znaleźć zatrudnienie w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z
projektowaniem oraz wytwarzaniem konkurencyjnych w skali światowej produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

Absolwenci uzyskają zaawansowaną wiedzę obejmującą:

 • inżynierię materiałową, nanotechnologię i materiały nanostrukturalne,
 • technologie kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich i nanostrukturalnych,
 • inżynierię wytwarzania i inżynierię powierzchni, komputerową naukę o materiałach i wielkoskalowe modelowanie struktury i własności materiałów,
 • dobór materiałów inżynierskich, w tym nanostrukturalnych do zastosowań w różnych produktach.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 INTiBS nano.intibs.pl | nano.int.pan.wroc.pl